Pasieka pod Kaliniakiem

Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200zł

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku w naszej firmie.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie Pasieka pod Kaliniakiem, Jerzy i Małgorzata Krawczyk, Szczeglacin 109, 08-108 Korczew, Polska, tel. +48 530 753 804 / +48 608 592 229 dalej zwana jako: Pasieka pod KaliniakiemPasieka pod Kaliniakiem będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy lub odpowiedzi na Państwa zapytanie do naszej firmy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi umowne – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Pasieka pod Kaliniakiem obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pasieka pod Kaliniakiem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Pasieka pod Kaliniakiem będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Pasieka pod Kaliniakiem nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej.

3) w celu realizacji zawartej umowy z Pasieka pod Kaliniakiem oraz innych umów, w których są Państwo stroną.

4) w celu marketingu produktów i usług Pasieka pod Kaliniakiem własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Pasieka pod Kaliniakiem podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pasieka pod Kaliniakiem np. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pasieka pod Kaliniakiem i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Pasieka pod Kaliniakiem opierać się będzie na zasadzie dobrowolności lecz podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez Pasieka pod Kaliniakiem.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Pasieka pod Kaliniakiem oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla Pasieka pod Kaliniakiem danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla Pasieka pod Kaliniakiem,

2) o tym, że Pasieka pod Kaliniakiem jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Pasieka pod Kaliniakiem pozyskała ich dane.

Pasieka pod Kaliniakiem ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Google.

Pasieka pod Kaliniakiem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
Mój koszyk Zamknij